m2banka2firma3kucica2

Vrste radova na održavanju objekata

Radovi na održavanju stambenih i poslovnih objekata (zgrada, skola, firmi, banaka, prodavnica…..) mogu biti radovi tekućeg (redovnog) održavanja, gde se prije svega misli na čišćenje i redovne preglede raznih uređaja i njihovo servisiranje, ili radovi investicionog održavanja, koji obuhvataju popravke i zamjenu uređaja, instalacija i dijelova objekata (kao što je krov). Posebno su regulisane hitne intervencije, odnosno radovi koji se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.

Tekuće održavanje

Tekuće održavanje zajedničkih dijelova objekata (zgrada, skola, firmi, banaka, prodavnica…..) obuhvata, između ostalog:

sijalica katanaccetkica

Investiciono održavanje

Radovi na investicionom održavanju stambenih i poslovnih objekata (zgrada, skola, firmi, banaka, prodavnica…..) obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamjenu:
• Konstruktivnih elemenata zgrade;
• Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimanjaci, gromobranske instalacije,...);
• Horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
• Oluka i drugih elemenata za odvod vode sa krova;
• Vodovodne i kanalizacione mreže od priklјučka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu (ili drugog izlivnog mesta) do priklјučka na sanitarni uređaj;
• Elektroinstalacije zgrade (od glavne razvodne table do razvodne table u stanu);
• Gasnih instalacija, instalacija centralnog grijanja, grejnih tijela i dr;
• Pumpnih postrojenja i instalacija za snabdjevanje zgrade vodom;
• Pumpnih postrojenja i instalacija za otpadne vode;
• Fasade i drugih spolјnih dijelova zgrade;
• Trotoara oko zgrade;
• Podova, zidova, plafona, ograda, sanitarija, stolarije u zajedničkim dijelovima zgrade;
• Interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja, uređaja za nužno osvjetlјenje, uređaja za uzbunjivanje, uređaja za zaštitu od požara i dr.
Radovi na investicionom održavanju stana odnose se na sve radove u stanu koji imaju uticaj na upotreblјivost i sigurnost ostalih dijelova zgrade i obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamjenu:
• Gasnih instalacija, instalacija centralnog grijanja i grejnih tijela u stanu;
• Instalacija i uređaja za centralno grijanje vode u stanu;
• Instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu;
• Elektroinstalacija;
• Telefonskih instalacija.

kanalizacija

Hitne intervencije

Hitne intervencije su radovi koji se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite ljudi i imovine i dovođenja objekata (zgrada, skola, firmi, banaka, prodavnica…..) u ispravno i bezbjedno stanje.
U hitne intervencije spadaju, između ostalog: